Privacy statement

Dit privacy statement heeft betrekking op de financiële dienstverlening die wij, Bank Ten Cate & Cie N.V. gevestigd aan de Herengracht 130 te Amsterdam (hierna ook wel: “Bank ten Cate”, “wij” of “ons”), uitvoeren. In dit statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken van onze cliënten (hierna; “u” en “uw persoonsgegevens”) en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel conform de toepasselijke privacywetgeving verwerken zoals hierna uiteengezet.

A. Uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst

Als u een dienstverleningsovereenkomst met ons aangaat vragen wij u verschillende persoonsgegevens aan ons te verstrekken, met inbegrip van: uw naam, geboortedatum, (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer, handtekening, gegevens met betrekking tot opleiding, professionele activiteit en tewerkstelling (bijv. opleidingsniveau, beroep en/of functie) en gegevens over uw gezinssamenstelling (bijv. burgerlijke staat en eventueel aantal kinderen). Deze persoonsgegevens worden verwerkt om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het onderhouden van contact met u, het in samenspraak met u bepalen van het juiste beleggingsprofiel en het voor u uitvoeren van beleggingstransacties. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverleningsovereenkomst op grond van artikel 6 lid 1 (b) AVG. Verstrekking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een contractuele verplichting en een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan en onze diensten niet aanbieden.

B. Voldoen aan wettelijke verplichting

Bank ten Cate verwerkt daarnaast persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving, die op Bank ten Cate rust op grond van onder andere de Wet op het Financieel Toezicht, de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme, de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II), de Sanctiewet 1977 en belastingwetgeving.

Het gaat hierbij om de verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, burgerservicenummer, paspoortnummer, geboortedatum en –plaats, adres, nationaliteit, financiële gegevens (zoals informatie over de herkomst van uw vermogen en uw bezittingen), informatie over uw fiscale status en opnamen van telefoongesprekken in het geval u opdracht geeft voor een effectentransactie.

Verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om Bank ten Cate in staat te stellen in overeenstemming te kunnen handelen met financiële regelgeving. Wanneer u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij niet voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen.

C. Onderhouden cliëntrelatie

Ten behoeve van het onderhouden van onze relatie met u verwerken wij persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens, geboortedatum en eventuele interesses (voor zover u deze aan ons heeft verstrekt). Bank ten Cate verwerkt deze persoonsgegevens om u ons kwartaalmagazine, een uitnodiging of een attentie te kunnen sturen. Hiervoor bestaat een grondslag op basis van artikel 6 lid 1(f) AVG, aangezien Bank ten Cate een gerechtvaardigd belang heeft om de relatie met cliënten te onderhouden en verbeteren. Verwerking van deze persoonsgegevens is niet gebaseerd op een contractuele of wettelijke verplichting en evenmin noodzakelijk voor het aangaan van een overeenkomst met ons. Mocht u liever niet door ons benaderd worden, dan kunt u dit laten weten door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

D. Cameratoezicht

Bank ten Cate maakt gebruik van cameratoezicht in het kantoor om zo te registreren wie aanwezig is in het geval van een calamiteit of onregelmatigheid. Bank ten Cate heeft een gerechtvaardigd belang op basis van artikel 6 lid 1(f) AVG om cameratoezicht in te zetten om zo de veiligheid van de werknemers te kunnen garanderen en haar eigendommen te kunnen beschermen. Verwerking van deze persoonsgegevens is niet gebaseerd op een contractuele of wettelijke verplichting en evenmin noodzakelijk voor het aangaan van een overeenkomst met ons.

E. Portal ’Uw portefeuille’

Door in te loggen via het portal ’Uw portefeuille’ op de website (www.banktencate.nl), kunnen cliënten van Bank ten Cate hun beleggingsportefeuille inzien. Wij verwerken voor dit doeleinde uw inlognaam, wachtwoord, IP adres, rekeningnummer en informatie over uw beleggingsportefeuille. NB. Wij willen benadrukken dat geen informatie in het portal is opgenomen waarin uw naam, adres en woonplaats zijn vermeld. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst, op grond van artikel 6 lid 1 (b) AVG. Gebruik van het portal is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aanbieden van onze dienstverlening.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij geven persoonsgegevens in principe niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving of u ons verzoekt om gegevens te verstrekken.
Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud en beveiliging, maar ook met een accountant of postbezorgingsbedrijf. Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons verwerken.
Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om sommige persoonsgegevens te delen met De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst. Bank ten Cate zal enkel die gegevens verstrekken voor zover noodzakelijk om aan de desbetreffende wettelijke verplichting te voldoen.

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van eventuele derden die ten behoeve van ons persoonsgegevens verwerken (verwerkers) om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn. Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang vereist is om te voldoen aan de voor ons geldende wettelijke verplichtingen, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor behoorlijk rekeningbeheer, het faciliteren van het cliëntbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.
Zo bewaren wij bijvoorbeeld opnames van telefoongesprekken die u via ons kantoor voert gedurende twee (2) weken. Echter, wanneer uw telefoongesprek betrekking heeft op een effectentransactie geldt voor dit gesprek een bewaartermijn van minimaal vijf (5) jaar. Camerabeelden die wij in ons kantoor maken worden binnen negentig (90) dagen verwijderd, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. Details over effectentransacties die wij voor u uitvoeren bewaren wij zeven (7) jaar, tenzij onze toezichthouder een langere termijn stelt.

5. UW RECHTEN

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens,

  • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;

  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en/of

  • om uw persoonsgegevens door te geven aan uzelf of een derde.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. Wij zullen u in dat geval informeren.
Wij willen u er in dit verband op wijzen dat wij de dienstverlening niet kunnen continueren indien wij niet beschikken over de persoonsgegevens die vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ten slotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY STATEMENT

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen. De meest recente versie zal te allen tijde beschikbaar zijn via https://www.banktencate.nl/privacy-statement of op te vragen via onderstaande contactgegevens.

7. CONTACT

Als u naar aanleiding van dit privacystatement nog vragen heeft of een klacht wilt uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met ons opnemen via:

Bank ten Cate & Cie N.V.
T.a.v. Compliance
Herengracht 130
1015 BV AMSTERDAM
e-mail: compliance@banktencate.nl