Cookie statement

Dit cookie statement heeft betrekking op de website www.banktencate.nl (hierna: “de Website”). In dit statement beschrijven wij welke cookies wij, Bank Ten Cate & Cie. N.V. gevestigd aan de Herengracht 130 te Amsterdam (hierna ook wel: “wij” of “ons”), gebruiken wanneer u gebruik maakt van onze Website.

1. COOKIES

Wij maken gebruik van “cookie”-technologie en andere vergelijkbare technieken om aanvullende gegevens over het websitegebruik te verzamelen en onze diensten te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat op uw apparaat opgeslagen wordt, om bijvoorbeeld de basisfunctionaliteiten van een website te ondersteunen, instellingen en voorkeuren te onthouden en statistische doelen te dienen. Door middel van cookies verwerken wij persoonsgegevens. Er bestaan verschillende vormen van cookies en afhankelijk van diens kenmerken en functionaliteiten zullen deze voor verschillende termijnen bewaard blijven op uw apparaat: sessiecookies worden verwijderd aan het einde van iedere browsersessie; blijvende cookies kunnen tot een bepaalde vooraf ingestelde tijdsperiode bereikt is op uw apparaat blijven staan.

Op onze Website maken wij gebruik van de volgende cookies:

CookieTypeBtCC23052018
Houdt er rekening mee dat wij onder lokale wetgeving verplicht kunnen zijn om toestemming te vragen voor het gebruik van sommige cookie-technologieën. Als dit het geval is, zullen we u vragen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies wanneer u de Website opent. Als u niet akkoord gaat met de plaatsing van dit type cookies, dan zullen deze niet geplaatst worden. Als u wel instemt met het plaatsen van cookies, hebt u ten alle tijden het recht om uw toestemming in te trekken.

NB: De Website maakt geen gebruik van het type cookies waarvoor u toestemming dient te verlenen.

Meer informatie over het intrekken of aanpassen van uw toestemming, activering, de-activering en verwijdering van cookies kan gevonden worden in de helpfunctionaliteit van uw webbrowser. Voor de meest gebruikte browsers vindt u op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:

Wij maken u er graag attent op dat de Website wellicht niet (geheel) naar behoren functioneert en sommige functionaliteiten wellicht niet of niet probleemloos werken, wanneer u cookies (volledig) weigert. In dat geval zult u telkens wanneer u de Website bezoekt handmatig (sommige) informatie in- of aan moeten vullen of voorkeuren opnieuw aangeven.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij geven geen persoonsgegevens door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud en beveiliging van de website of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. Zie hiervoor bovenstaand schema.

 5. UW RECHTEN

Indien wij cookies gebruiken op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van het plaatsen van cookies voor het intrekken van de toestemming in stand.

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens,
  • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • om uw persoonsgegevens door te geven aan uzelf of een derde.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. Wij zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

6. WIJZIGINGEN IN ONS COOKIE STATEMENT

Wij kunnen dit cookiestatement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via  https://www.banktencate.nl/cookie-statement

7. CONTACT

Als u naar aanleiding van dit cookie statement nog vragen heeft of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met ons opnemen via:

Bank ten Cate & Cie N.V.
T.a.v. Compliance
Herengracht 130
1015 BV AMSTERDAM
e-mail: compliance@banktencate.nl